Ithuron
Ithuron
Home | Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied
1.1.

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte die ITHURON richt aan mogelijke Klanten, en op elke contractuele relatie die tussen ITHURON en een Klant tot stand komt, dit met uitsluiting van enigerlei algemene voorwaarden van de Klant, zelfs als die van een latere datum zijn.

Door het loutere feit van het plaatsen van een bestelling of het ondertekenen van een overeenkomst met ITHURON, erkent de Klant deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, en deze integraal te hebben gelezen en goedgekeurd.

1.2.

Door het loutere feit van het plaatsen van een bestelling of het ondertekenen van een overeenkomst met ITHURON, erkent de Klant deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, en deze integraal te hebben gelezen en goedgekeurd.

2. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten
2.1.

Alle offertes en prijsopgaven van ITHURON zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend bepaald, geldig gedurende 30 kalenderdagen vanaf datum van de offerte.

2.2.

Er komt slechts een voor ITHURON verbindende overeenkomst tot stand, voorzover en op het ogenblik dat (i) ITHURON de onvoorwaardelijke schriftelijke aanvaarding vanwege de Klant van de door ITHURON uitgebrachte offerte ontvangt (en deze aanvaarding binnen de geldigheidsduur van de offerte gebeurde), of (ii) bij de ondertekening door ITHURON en de Klant van een specifiek contract.

2.3.

Alle offertes, voorstellen, of andere documenten die ITHURON voorafgaandelijk aan een potentiële Klant richt, zijn exclusief voor deze potentiële Klant bestemd. Het is hem niet toegestaan om zonder toestemming van ITHURON, deze ter inzage te verstrekken aan derden of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de bewuste offerte.

3. Voorschotten/Betaling
3.1.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking toegestaan door ITHURON, dient de Klant, voorafgaandelijk aan het begin der prestaties van ITHURON, een voorschot van 50% van de totale contractprijs aan ITHURON te voldoen. Zolang dergelijk voorschot niet door ITHURON werd ontvangen, is er geen enkele contractuele verplichting voor laatstgenoemde.

3.2.

Betaling van de overeengekomen vergoeding voor hosting en domeinnaam is bij vooruitbetaling verschuldigd.

4. Uitvoering van het contract
4.1.

ITHURON zal de met haar Klanten afgesloten overeenkomsten volgens de regels van de kunst, en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald, zijn haar verbintenissen middelenverbintenissen.

4.2.

ITHURON kan ten allen tijde, indien zij dit wenselijk of noodzakelijk acht, bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden.

4.3.

Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant om alle gegevens, die ITHURON nodig heeft teneinde haar eigen verbintenissen uit te voeren, volledig en tijdig aan ITHURON aan te leveren, in de door ITHURON gewenste vorm. Het onvolledig of ontijdig aanleveren van dergelijke gegevens, impliceert van rechtswege een opschorting van de verbintissen van ITHURON.

4.4.

ITHURON is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt bij de Klant, doordat onjuiste of onvolledige gegevens aan ITHURON werden aangeleverd.

5. Levering en levertijd
5.1. De door ITHURON opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief, en zijn niet bindend. ITHURON zal alle redelijke inspanningen leveren om binnen de vooropgestelde termijnen te leveren.
5.2. Indien overschrijding van de vooropgestelde termijnen dreigt, zal de partij die hiervan aan de oorzaak ligt, dit zo spoedig mogelijk aan de andere partij melden.
6. Intellectuele rechten
6.1.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst, verblijven de intellectuele of industriële eigendomsrechten op door ITHURON ontwikkelde of aangeleverde ideeën, concepten of ontwerpen, exclusief bij ITHURON.

6.2.

De door ITHURON aangeleverde materialen mogen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ITHURON, niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor zij oorspronkelijk aangeleverd werden.

6.3.

ITHURON is ten allen tijde gerechtigd om bijkomende vaardigheden of know-how die zij tijdens de uitvoering van haar verbintenissen voor de Klant verworven heeft, voor andere doeleinden en andere Klanten te gebruiken.

6.4.

De prijs die de klant betaalt voor een opdracht impliceert een niet-exclusief en niet-overdraagbaar licentierecht om gebruik te maken van desgevallend specifiek door ITHURON ontwikkelde software in het kader van de opdracht. Dit gebruik dient beperkt te worden tot het doel van de software en de overeenkomst. Het hierboven beschreven licentierecht, impliceert geenszins een overdracht van de intellectuele rechten (zoals onder meer het reproductierecht), die, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst met de Klant, steeds bij ITHURON verblijven. De intellectuele rechten op de broncode blijven te allen tijde bij ITHURON. De broncode kan niet verkocht worden, noch ter beschikking van derden gesteld worden.

7. Aansprakelijkheid
7.1.

ITHURON draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met de door de Klant aangeleverde materialen of gegevens. De Klant dient er zich van te vergewissen dat materialen die hij zou aanleveren (zoals teksten of afbeeldingen), geen inbreuk uitmaken op intellectuele of andere rechten van derden (zoals gedragscodes, rechten in het kader van bescherming van de privacy, enz…). De Klant zal ITHURON integraal vrijwaren tegen aanspraken die derden in dit verband zouden kunnen maken.

7.2.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van haar verbintenissen is ITHURON slechts aansprakelijk voor, naar keuze van ITHURON, herstel van de tekortkoming, of, indien dit redelijkerwijze niet mogelijk blijkt, vervangende schadevergoeding, die maximaal nooit hoger kan zijn dan het aan de Klant voor die opdracht gefactureerde bedrag. Onder geen beding zal ITHURON aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, schade wegens gederfde winst of voor gemiste opportuniteiten.

7.3.

Voor bepaalde aangeboden diensten (zo onder meer hosting) zijn ITHURON of de Klant afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen, bijvoorbeeld bij kabelinternet of ADSL. Onder geen beding is ITHURON aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

7.4.

Indien de Klant ITHURON daarmee belast, verzorgt ITHURON tegen bijkomende vergoeding de registratie van domeinnamen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant, en ITHURON aanvaardt ter zake van keuze, beschikbaarheid en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid. Een overeenkomst met ITHURON die voorziet in de registratie van een domeinnaam, impliceert de aanvaarding van de Klant van de "Algemene Voorwaarden Voor Domeinregistratie binnen het .be domein beheerd door DNS.BE". Deze overeenkomst is steeds beschikbaar op de website van DNS.BE http://www.dns.be . Opdrachtgever geeft aan ITHURON de toelating de nodige formaliteiten te vervullen voor de registratie van de domeinnaam op naam van de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan evolutie.

7.5.

Voorzover ITHURON ook de hosting verzorgt, is zij gerechtigd, zonder enige verdere verwittiging, de website van de Klant offline te zetten indien zij van oordeel is dat de Klant zijn verplichting onder huidig artikel 7 niet naleeft.

8. Klachten
8.1.

Enigerlei klachten die de Klant zou hebben met betrekking tot door ITHURON aangeleverde materialen of diensten dienen, op straffe van verval, uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na levering, onder omstandige beschrijving van de aard en de frequentie van het vermeende gebrek of niet-conformiteit, aan ITHURON schriftelijk gemeld worden. ITHURON zal een dergelijke klacht verifiëren op haar gegrondheid. Indien ITHURON van oordeel is dat er inderdaad een aan haar toerekenbare tekortkoming is, zal zij alle redelijke inspanningen leveren om aan de klacht tegemoet te komen. Indien dit in het oordeel van ITHURON redelijkerwijze niet mogelijk is, zal zij dit aan de Klant melden, die in voorkomend geval recht kan laten gelden op de vervangende schadevergoeding van artikel 7.2.

8.2.

Klachten geven de Klant niet het recht om betalingen aan ITHURON op te schorten of te compenseren.

9. Prijzen
9.1.

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de Klant zullen worden verrekend. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de Klant vallen. De Klant die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij aanvang van de opdracht.

10. Facturatie en Betaling
10.1.

Facturen van ITHURON zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Zonder dat een ingebrekestelling nodig is, impliceert niet-betaling op de vervaldag van rechtswege een nalatigheidsinterest ten laste van de Klant van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding, vastgesteld op 15% van het factuurbedrag. Ingeval tot invordering dient overgegaan te worden, zullen alle invorderingskosten (met inbegrip van de integraliteit der advocatenkosten van ITHURON), ten laste van de Klant zijn.

10.2.

Ingeval ook het hosten tot de opdracht van ITHURON behoort, zal de niet-betaling van enigerlei factuur op datum van de vervaldag, ITHURON het recht verlenen om zonder verdere verwittiging de website van de Klant offline te zetten.

11. Vermelding van de naam van de opdrachtnemer
11.1.

De Klant kan zich niet verzetten tegen een vermelding van de naam van ITHURON op een geschikte plaats op de door hem bij ITHURON betrokken website, tezamen met een hyperlink naar de homepage van ITHURON en, desgevallend, haar onderaannemers. De Klant zorgt ervoor dat de vermelding en de link altijd op de juiste plaats verschijnen en dat andere (tekst)elementen ze niet onleesbaar maken. ITHURON mag tevens de naam van de opdrachtgever vermelden in een lijst van klanten die hun website door ITHURON lieten creëren of in andere communicaties van publicitaire aard.

12. Overige bepalingen
12.1.

In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

12.2.

Het niet-optreden door ITHURON in geval van laattijdige betaling of andere contractuele wanprestaties van de Klant, impliceert geenszins afstand van het recht van ITHURON om op een later moment nog op te treden tegen de bewuste (of soortgelijke) wanprestatie(s).

13. Geschillenregeling en toepasselijk recht
13.1.

Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil omtrent de totstandkoming, interpretatie of uitvoering daarvan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.